Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα
Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το υπ’αριθμ. Πρωτ. 82681/4886/26-09-2018 (σχετ. 65807/3937 & 79812/4709) έγγραφό του, για
δημοσιοποίηση, φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

Είδος Φακέλου:
Φάκελος Ανανέωσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Αιολικού Σταθμού
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 11,5 MW, που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2
της 10ης Ομάδας με α/α 1, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση
«ΑΔΕΡΕΣ» του Δήμου Τροιζηνίας, Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ερμιονίδας,
Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
-Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : ΠΕΧΩ7647/Φ.Περιβ.10/07
-Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: «BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.»
-Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού
Σχεδιασμού ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Πληροφορίες: κα ‘Ολγα Τσιακίρη (τηλ. 2103725757)
-Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (τηλ. 2752360372)

Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης
Πέτρος Τατούλης

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.